1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. 23 stycznia 2019 roku z grupą Przyjaciół założyliśmy Fundację Europejską. W rocznicę 15-lecia Polski w UE. To trudny czas dla idei integracji. W Europie widać populizm i brak solidarności. My Polacy, dzięki Unii Europejskiej zrobiliśmy niewyobrażalny skok cywilizacyjny. W ciągu 15 lat osiągnęliśmy wysoką pozycję wśród państw Wspólnoty. Nic nie jest jednak dane raz na zawsze… O idee trzeba walczyć, zwolennicy Unii Europejskiej muszą się jednoczyć i wyrażać przywiązanie do wspólnych wartości. Dla nas wartości  Unii Europejskiej są ważne i będziemy je propagować.


Prezes i członkowie Rady Fundacji

Aktualności

Cele Fundacji

Upowszechnianie wiedzy o Europie i kulturze europejskiej,  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie działań na rzecz demokracji, inicjowanie współpracy obywateli i mieszkańców państw europejskich, w szczególności na rzecz tolerancji i współpracy, działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i obowiązkach obywatelskich, inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i Europy, popularyzacja wiedzy na temat zmian klimatycznych.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie debat, konferencji i sympozjów, wywiadów,
 2. organizowanie szkoleń,
 3. organizowanie wystaw,
 4. aktywny udział w debacie medialnej dotyczącej celów Fundacji,
 5. współpracę z organizacjami o podobnych celach statutowych,
 6. wydawanie książek, biuletynów, czasopism, prowadzenie portali internetowych,
 7. inicjowanie współpracy międzynarodowej rożnych społeczności,
 8. współpracę z uczelniami wyższymi.

STATUT Fundacji

(wybór):

 1. Siedziba Fundacji mieści się w Szczecinie.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Fundacji jest m.inn.:
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
58.11.Z Wydawanie książek;  
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja; 
 
 

KOMPETENCJE ZARZĄDU


Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
– realizacja zadań i celów Fundacji, uchwalanie, przedkładanie Radzie Fundacji i realizacja rocznych planów finansowych, przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach, nie przekazanych do kompetencji innych organów.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Władze

Pierwszy Prezes Zarządu – Wojciech Hawryszuk

Wojciech Hawryszuk zmarł 11 września 2020 roku.
Obecnie funkcje Prezesa Zarządu pełni Jarosław Dobrzyński

Wspieraj nas

Przekaż darowiznę na działalność Fundacji Europejskiej, którą możesz odliczyć od podatku. Osoba fizyczna może przekazać nam kwotę równą 6% swojego dochodu przed opodatkowaniem, osoba prawna nawet 10%.

Numer konta: 4916 0014 6218 2463 9330 0000 01 Bank BNP

KRS 0000774078  
NIP 8513235310

kontakt@fundacjaeuropejska.pl